Job Exchange


Data Publicació: 01-07-2022
Referència: 13563
Descripció:

Es demana: • Títol d’especialista en Medicina Interna via MIR. Es valorarà: • Formació i experiència professional en el camp del control infecció hospitalària, equips PROA i patologia infecciosa. • Competències corporatives: compromís, orientació a les persones, habilitats per treball en equip, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: • Formació i experiència professional: 60%. • Competències: 40 %. Procediment procés de selecció: • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa ( 1668h /any). • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa: Un 50% del temps per activitats de controls infecció /PROA treballant en equip amb els altres membres i l’altre 50% d’atenció a hospitalització i CCEE de l’àmbit de les malalties infeccioses. Atenció continuada segons conveni SISCAT a hospitalització en mòdols de tarda fins els 20h i caps de setmana i festius de 08 a 20h. • Incorporació a pactar. • Carrera professional • Dependència jeràrquica de la direcció assistencial i funcional del servei de medicina interna, en l’atenció a hospitalització i àmbit de consultes externes. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 31 d’agost de 2022, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum (incloent fotografia). • Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-05-2022
Referència: 13375
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental i forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 20 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. FUNCIONS PRINCIPALS: - Interpretació i validació dels resultats de les diferents seccions de l’àrea de microbiologia (bacteriologia, parasitologia, micologia, micobacteris, serologia i biologia molecular) - Integració en comissions, comitès i grups de treball assistencial relacionats amb malalties infecciones i control de la infecció nosocomial. Interlocució amb els clínics de l’hospital amb participació a l’equip PROA. - Supervisar l’activitat dels tècnics del laboratori i facilitar formació continuada. - Elaborar, modificar i actualitzar protocols. - Validar, planificar i posar en marxa noves metodologies i nous instruments REQUERIMENTS: - Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia, Farmàcia o Biologia, i disposar de l’especialitat de Microbiologia i parasitologia via MIR, FIR o BIR S'OFEREIX: - Contractació laboral indefinida a dedicació completa. - Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre més objectius. - Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. - Formació continuada. Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a l’apartat Treballa amb Nosaltres del Web de l’hospital: https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10055/facultatiuva-especialista-en-microbiologia-i-parasitologia El termini de presentacions de candidatures finalitzarà el 6 de juny del 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13206
Descripció:

Descripción: Se convoca una plaza de facultativo especialista en Microbiología y Parasitología, para trabajar a jornada completa (lunes a viernes, de 08.00 a 17.00) en la Sección de Virología del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, con guardias de presencia física en turno rotatorio junto al resto de adjuntos del Servicio. 

 

Requisitos: indispensable disponer del Título Oficial de Especialista en Microbiología y Parasitología. La persona candidata debe tener experiencia avanzada en el uso de las técnicas moleculares para el diagnóstico microbiológico, también de las técnicas de secuenciación, a poder ser en virología. Se valorará positivamente disponer del título de doctor (PhD), interés por la investigación y la docencia, así como también capacidad de liderazgo para llevar a cabo proyectos multicéntricos, asistenciales y/o de investigación. Se exige que todos los méritos sean acreditables, con justificación contrastable tanto de la formación como de la experiencia, junto a un CV completo y una carta de presentación, acompañados de hojas de recomendación personal si fuera posible.

 

Se ofrece: plaza como interino, con un primer periodo de 6 meses como eventual. Incorporación inmediata. Sueldo según tablas salariales del Institut Català de la Salut.

 

Periodo de presentación de candidaturas: hasta el 20 de abril de 2022.

 

Contactoolopez@vhebron.netmicrobiologia@vhebron.net

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-03-2022
Referència: 13124
Descripció:

Contracte de facultatiu especialista en Microbiologia del Hospital Universiatri Germans Trias i Pujol que inclou guàrdies de presencia física. Durada del contracte 1 any prorrogable. Salari segons tarifa Instsitut Català de la Salut.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-02-2022
Referència: 13018
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de facultatiu/iva especialista per a la Unitat de malalties infeccioses de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, dins l’àmbit de treball de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària.

2. S’ofereix: • Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització. • Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior. • Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat de Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària, que habiliti per a l’exercici professional (o finalitzar la formació MIR d’aquestes especialitats durant el 2022). • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional.

4. Es valorarà: • Formació específica en l’àmbit de les malalties infeccioses, VIH i malalties de transmissió sexual. • Experiència en patologia infecciosa. • Interès per la recerca i docència. • Capacitat de treball en equip. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa.

5. Funcions: • Seguiment de pacients a consulta externa en l’àmbit hospitalari de VIH i malalties de transmissió sexual. • Consulta externa de PreP. • Seguiment de pacients hospitalitzats.

6. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases:

1. Comprovació del compliment dels requisits

2. Llistat provisional d’admesos/eses i exclosos/oses

3. Presentació d’al·legacions

4. Llistat definitiu d’admesos/eses i exclosos/oses

5. Valoració de mèrits Formació, docència, currículum científic i recerca Experiència professional

6. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció

7. Resolució provisional del procés

8. Presentació d’al·legacions

9. Resolució definitiva del procés

7. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia de les titulacions oficials i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. a la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.cat, fins el 31 de març de 2022, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió.

8. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a mèdic/a, o persona en qui delegui Vocal: Facultatiu/iva especialista, o persona en qui delegui Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 9. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis de la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria. Lleida, Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-02-2022
Referència: 13002
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital universitari i de referència per al Vallès Oriental. Forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 30 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. Lloc de treball: La seva missió és la de liderar la Unitat de Malalties infeccioses de l’Hospital General de Granollers, i assessorar el centre per tal de proporcionar tot el suport necessari i la coordinació interdisciplinària, en la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels processos infecciosos, tant comunitaris com nosocomials, amb qualitat, eficiència, seguretat, i centrada en el pacient. Funcions principals: • Liderar l’equip de la Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital General de Granollers. • Establir i desenvolupar les polítiques, els objectius i les estratègies institucionals relacionades amb malalties infeccioses de forma transversal. • Promoure i coordinar la implementació d’accions de millora en els processos de l’àrea d’infecció. • Avaluar i fer eficiència en els recursos necessaris associats al procés de malalties infeccioses. • Fomentar el treball interdisciplinari dels professionals assistencials. • Fomentar la capacitació, actualització i recerca permanents dels professionals en els processos de malalties infeccioses. • Coordinar els referents d’infecció de cada equip de la institució, liderant l’activitat assistencial i l’equip d’infeccions de Medicina interna. • Responsable de la docència en malalties infeccioses de grau i post-grau. Requeriments: • Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. • Especialitat mèdica via MIR. • Formació reglada a nivell de Màster o Postgrau en l’àmbit de les malalties infeccioses. • Experiència clínica en malalties infeccioses. • Experiència en les polítiques i estratègies relacionades en malalties infeccioses: o Programa PROA intern i comunitari. o Comissió d'Infeccions o Vigilància, prevenció i control d'infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS). o Malaltia de la COVID. o Formació, investigació i docència del programa d'infeccions. o Bioseguretat ambiental. o Estudi de prevalença de les infeccions nosocomials (EPINE). o Sistema de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (VINCat). o Vigilància i control dels gèrmens multiresistents (multiR). o Mesures d'aïllament i precaucions estàndard. • Experiència en el desenvolupant de funcions de gestió en una organització sanitària, així com en lideratge de persones. Es valorarà: • Coneixement d’eines de seguiment d’activitat (indicadors) • Experiència prèvia consolidada liderant equips. • Disposar del doctorat Competències professionals: • Lideratge i gestió de persones • Capacitat per impulsar canvis • Innovació • Orientació als resultats • Treball en equip • Orientació a la qualitat assistencial • Gestió de recursos S'ofereix: • Contractació laboral indefinida a dedicació completa • Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre • Incorporació a una organització en procés de creixement, orientada a les persones i que promou l’excel·lència professional Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10049/cap-dunitat-de-malalties-infeccioses

Sol·licitar més informació