academia.cat  
Fer-se soci !

Work groups


La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) donarà suport als Grups de Treball amb caràcter multicèntric formats per membres de la Societat que d'una forma natural es constitueixin per treballar sobre un aspecte concret dins l'àmbit de les malalties infeccioses i la microbiologia clínica.

La SCMIMC donarà suport institucional a les diferents activitats dels grups de treball i facilitarà espais de reunió (aules de l'Acadèmia) i de divulgació científica (sessions de dijous, jornades i pàgina web de la Societat). Així mateix, i dins de les possibilitats pressupostàries de la nostra Societat, es podran finançar les publicacions que es derivin de l'activitat científica dels grups de treball.

Els grups de treball es poden crear per iniciativa de la junta o per sol·licitud dels membres interessats. En aquest darrer cas es remetrà a la Junta de la Societat una sol·licitud per escrit en la que s'ha d'especificar:


  • Nom proposat pel grup d'estudi
  • àrea de treball en la que està interessat
  • Objectius del grup
  • Nom, adreça, centre de treball i adreça electrònica dels membres
  • Persona del grup que actuarà com a secretari i que serà l'interlocutor amb la Junta de la Societat. Aquest càrrec caldrà renovar-lo cada dos anys

Requeriments per a la constitució d'un Grup de Treball:

  • Tots els seus membres han de ser socis de la SCMIMC
  • Ser un mínim de tres persones i de tres Centres diferents
  • Compromís de realitzar reunions periòdiques, fen actes de les mateixes i elaborar un informe anual de l'activitat del grup, que es presentarà públicament durant les Jornades de la Societat

Un grup de treball es podrà dissoldre per acord dels propis membres, per incompliment d'aquesta normativa o per decisió de la Junta directiva de la Societat.

SCMIMC, juny 2005